Softverska rješenja

Odavić d.o.o. je na godišnjoj konferenciji za partnere održan u Sarajevu pod nazivom „Microsoft partner dan“ primo priznanje za Microsoft „Partnera Godine“ u breakthrough kategoriji za 2013. godinu.

Kao Microsoft partner, mi razumijemo proces nabavke i korištenja softvera. Naše osoblje Vam može pomoći da na jednostavan način kupite softver, pružiti pomoć i konsultacije pri primjeni novih informaciono-komunikacionih tehnologija kao i usluge podrške za kupljene proizvode.

S obzirom na činjenicu da je Microsoft sistem licenciranja kompleksan, da je lista proizvoda zaista velika te postoji više različitih principa licenciranja, za nabavku softvera Vam je neophodna pomoć savjetnika za licenciranje, jer je prodajno osoblje moralo proći posebnu obuku za razumijevanje ovih principa.

Softver kroz licencu daje pojedincu pravo korištenja istog uz određene uslove definisane u licencnom ugovoru, često označenim kao EULA (eng. End User Licence Agreement – licencni ugovor za krajnjeg korisnika). EULA je pravni dokument kojim se vežu proizvođač softvera i krajnji korisnik i njime se precizira način na koji se softver smije koristiti te su opisana sva ograničenja koja se postavljaju na korištenje istog.

Preuzmite PDF i saznajte više o vrstama Microsoft licenciranja: